Obchodní podmínky a bonusy pro stálé klienty

Obchodní podmínky

 1. Účastníci budou evidováni v pořadí doručených přihlášek. Zaevidování přihlášky bude stvrzeno potvrzujícím e-mailem.
 2. Přihlásit se lze využitím on-line přihlášky na www.gentura.cz, písemně, telefonicky nebo e-mailem na gentura@gentura.cz.
 3. V případě překročení kapacity budou zájemci informováni o náhradním termínu.
 4. Místo přihlášené osoby se může akce zúčastnit náhradník.
 5. Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny vzdělávací akce - vložného, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách dohodou. Objednavatel se zavazuje uhradit vložné před konáním akce na účet pořadatele nebo v hotovosti při prezenci.
 6. Při neúčasti přihlášeného nebo náhradníka se vložné nevrací s výjimkou písemného nebo telefonického zrušení přihlášky nejpozději tři dny před konáním akce.
 7. Doklad o zaplacení vložného bude předán účastníkovi na počátku vzdělávací akce.
 8. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty nakládat tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Bonusy pro stálé klienty

Od 1. 1. 2012 poskytujeme cenové zvýhodnění:

 • pro organizace – při účasti pěti a více pracovníků z téže organizace na jedné vzdělávací akci = sleva z celkové částky vložného na tuto akci 1000 Kč
 • pro jednotlivce – při účasti téhož pracovníka na páté vzdělávací akci v jednom kalendářním roce = sleva z vložného 1000 Kč
 • Poznámka: Nevztahuje se na kurzy Bazální stimulace